Prioritné osi – PEN1

Prioritná os 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
opatrenie 3.2. Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK

Oprávnené výdavky celkom 181 208,52 € (85% z ESF, 15% zo ŠR)
Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky) 155 385,37 €
Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky) 25 823,15 €

Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie
opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Oprávnené výdavky celkom 1 445 438,86 € (85% z ESF, 15% zo ŠR)
Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky) 1 239 456,38 €
Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky) 205 982,48 €

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: