Zavedenie sociálnych programov pre páchateľov násilia (OSF)

LOGA

O projekte:

Projekt Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia

Projekt Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia bol podporený sumou 35 302,50 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia je Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

Aktuálne

Realizácia projektu bola zahájená 1.11.2014 (potrvá do 31.3.2016). V tejto chvíli ukončujeme resocializačný program pre prvú skupinu páchateľov, ktorý prebiehal vo väznici.

Dňa 29. marca 2016 sa v priestoroch hotela WEST na Kolibe konala tlačová konferencia, v rámci ktorej sme predstavili výsledky pilotného projektu, ktorý na Slovensku naštartoval resocializačné programu pre páchateľov násilia na ženách na Slovensku, a krátky informačný film.

Pozvánka na záverečnú tlačovú konferenciu

Tlačová správa

Film: Programy pre páchateľov násilia na ženách 

Príjemca a realizátor

Aliancia žien Slovenska

Komu bol projekt určený

  • inštitúcie, ktoré sú v kontakte s páchateľmi násilia na ženách
  • široká odborná, ale aj laická verejnosť

Hlavný cieľ

Projekt reaguje na celospoločenský problém, prítomný vo všetkých regiónoch a sociálnych vrstvách – násilie na ženách. Kľúčom k zastaveniu násilia je zmena správania násilníka prostredníctvom aplikácie špeciálneho intervenčného edukačného programu pre páchateľov. Model holistického riešenia – previazanie prevencie, intervencie a pomoci orientovanej na ženy a intervencie orientovanej na páchateľov násilia – sa po desaťročiach zahraničnej praxe ukazuje byť jediným skutočne efektívnym nástrojom.Cieľom projektu je preto príprava legislatívneho a inštitucionálneho zázemia podporujúceho realizáciu intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách prostredníctvom analýzy problematiky a diseminačných aktivít podporujúcich zvyšovanie povedomia o význame, prínose a dopade realizácie intervenčných programoch. Súčasťou projektu je aj samotná prvá dlhodobá pilotná práca so skupinou páchateľov. Pre efektívnosť sledovania výsledkov intervenčných programov bude vytvorený software. Vzdelávacie aktivity sa zameriavajú na kľúčové inštitúcie Slovenskej republiky, ktoré si majú prostredníctvom informačných seminárov osvojiť novú prax v riešení problematiky násilia na ženách a ich deťoch.

Hlavné aktivity projektu

  1. Analýza súčasného stavu problematiky práce s páchateľmi v SR
  2. Vzdelávanie kľúčových inštitúcií SR
  3. Vývoj software pre intervenčné programy
  4. Práca s páchateľmi rodovo podmieneného násilia
  5. Zhodnotenie pilotného projektu práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia
  6. Nakrútenie krátkeho explikačno vzdelávacieho filmu
  7. Tlačová konferencia

Výstupy

Tlačová správa k začiatku projektu

Podstránka na Facebooku

Právna analýza “Možnosti zavedenia sociálno-intervenčných programov na Slovensku”

Metodické usmernenie pre zavedenie sociálno-intervenčných programov

Preklady štandardov práce s páchateľmi násilia na ženách – Nemecko

Krátky edukačno informatívny film: Programy pre páchateľov násilia na ženách 

Záverečná tlačová správa projektu

Záverečná správa z pilotného projektu

Publicita projektu

Zbor väzenskej a justičnej stráže – článok

sme.sk

teraz.sk

Noviny TV JOJ (29.marca 2016)

Z tlačovej konferencie 29. marca 2016:

IMG_20160329_101318IMG_20160329_105044

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: