Stručne O násilí

10 ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH

 • Násilné činy na ženách sú trestné činy a musí sa k nim pristupovať ako k trestným činom. Trestné je dokonca aj neoznámenie násilia a nezabránenie násiliu.
 • Príčina mužského násilia spočíva v nerovnováhe moci medzi mužmi a ženami a v zneužití tejto nerovnováhy.
 • Nijaká žena si nezaslúži, aby sa na nej páchalo násilie. Násilie nemožno ospravedlniť ničím.
 • Všetky ženy (rovnako ako muži) majú právo na nedotknuteľnosť, slobodu a bezpečnosť. Toto sú základné ľudské práva.
 • Každý musí byť braný na zodpovednosť za násilie, ktoré pácha, a musí znášať dôsledky.
 • Právny systém musí zabezpečiť primerané opatrenia proti násiliu, pričom prvoradým cieľom musí byť ochrana a bezpečnosť obetí.
 • Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev a kultúr a etnických skupín.
 • Násilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách, partnerských vzťahoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia svojho manžela (partnera, bývalého manžela), než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici.
 • Všetci ľudia musia jednoznačne odsúdiť násilie na ženách a deťoch a násilie všeobecne, postaviť sa a konať proti nemu.
 • Násilie na ženách sa skončí len vtedy, keď spoločnosť prestane násilie tolerovať.

  A TIEŽ…

Násilie v partnerských vzťahoch nie je hádka. V prevažnej väčšine prípadov je jeho obeťou žena a útočníkom jej manžel alebo bývalý manžel, resp. partner (v 99 – 95 %). V malom počte prípadov násilia (1 – 5% z celkového počtu prípadov) násilné správanie proti svojmu partnerovi smerujú ženy. Násilie je často namierené proti deťom, niekedy proti seniorom a občas sa vyskytuje i v lesbických a homosexuálnych vzťahoch. Je to stav, resp. cyklicky sa opakujúca situácia, v ktorej partner s väčšou mocou (spoločenskou, ekonomickou, politickou, fyzickou, atď.) zneužíva svoje postavenie. Svoju moc potrebuje dokazovať, upevňovať a posilňovať. Dôvodmi sú maskulínna výchova (vnucovanie vzorov mužnosti už od detstva, prejav demonštrácie mužskej sily), tolerovanie násilia v spoločnosti, historicky vytvorená sociálna, politická a ekonomická rodová nerovnosť a závislosť žien na mužoch, náboženské a kultúrne tradície, ktoré priamo a nepriamo určujú mužom právo pokladať ženu (a deti) za svoj majetok a rozhodovať o nich, ako aj všeobecná neinformovanosť o ľudských právach a mýty o nedotknuteľnosti súkromia rodiny.

Podľa definície OSN v Deklarácii o odstránení všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ktoré OSN schválilo v roku 1993, sa pod pojmom násilie páchané na ženách chápe akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo súkromnom živote. Deklarácia definuje násilie páchané na ženách ako demonštráciou historicky asymetricky rozdelenej moci medzi mužmi a ženami, ktorá viedla k nadvláde mužov nad ženami a k diskriminácii žien a ktorá bránila ženám naplno rozvíjať svoje schopnosti, uznávajúc tiež, že násilie na ženách je jedným z rozhodujúcich spoločenských mechanizmov, pomocou ktorého sú ženy zatláčané do podriadenej pozície oproti mužom.

V rezolúcii Rady pre ekonomické a sociálne záležitosti č. 18 z roku 1990 sa uvádza, že násilie na ženách v rodine a v spoločnosti je problémom, ktorý sa vyskytuje v celej spoločnosti bez ohľadu na ekonomickú situáciu, sociálne postavenie, kultúrne pozadie a ktorým sa treba vysporiadať tak, aby sa eliminoval jeho výskyt v spoločnosti.

Každoročne sa v civilizovanom svete uskutočňuje v období od 25. 11. (Medzinárodný deň proti násiliu na ženách) do 10. 12. (Medzinárodný deň všeobecných ľudských práv) 16 dňová kampaň proti násiliu na ženách. Na Slovensku sa tohto roku uskutočnila prvýkrát. Zorganizovalo ju 7 mimovládnych organizácií (Aliancia žien Slovenska, Aspekt, Eset, Možnosť voľby, Altera, Fenestra a ProFamila) pod názvom „piata žena“. Súčasťou kampane „piata žena“ bol aj reprezentatívny prieskum, ktorý uskutočnila agentúra Markant v novembri 2001 na reprezentatívnej vzorke 1083 respondentov starších ako 15 rokov. Rozsah existencie násilia u nás bolo doteraz možno len predpokladať, nakoľko tento prieskum kampane „piata žena“ je doteraz prvý realizovaný komplexnejší výskum. Z prieskumu vyplýva, že vyše 35 % respondentov/iek pozná vo svojom okolí týranú ženu (ktorú jej súčasný alebo bývalý partner neustále kontroluje, ponižuje alebo bije). Vyše 80% ľudí považuje týranie žien v partnerskom vzťahu za závažný alebo veľmi závažný problém.

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: