Dôležité dokumenty

Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019
Násilie na ženách je v súlade s medzinárodným konceptom ľudských práv chápané ako porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Je to forma rodovo-podmieneného násilia, ktoré je nasmerované proti ženám z dôvodu ich príslušnosti k ženskému rodu a postihuje ženy disproporcionálne. Národný akčný plán pripravuje systémové ukotvenie riešenia inštitucionálnej podpory obetiam násilia na ženách a domáceho násilia.
Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Minimálne štandardy Rady Európy
Napriek tomu, že sa značne zvýšila uznanie potreby podporných služieb, umožňujúcich ženám uvedomiť si svoje práva na ochranu, súdne konanie, odškodnenie a rehabilitáciu, ako aj napriek narastajúcemu uvedomeniu si potreby istých foriem zabezpečenia, akým sú bezpečné ženské domy, sa dostupnosť a kvalita služieb v rámci jednotlivých štátov i medzi štátmi výrazne líši. Ak majú mať ženy skutočne právo na život bez násilia, musí byť medzi štátmi uzavretá rámcová dohoda o škále a rozsahu služieb, ktoré by im mali byť poskytované. To je základ pre vypracovanie minimálnych štandardov.
Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Analýza situácie žiadateliek o azyl v SR a odporúčanie v problematike násilia na ženách pre SR k čl. 60 a 61 Istanbulského Dohovoru Rady Európy
Analýza realizovaná Alianciou žien Slovenska vznikla na objednávku UNHCR Bratislava r. 2012.  Mapuje výskyt sexuálne a rodovo podmieneného násilia páchaného na osobách  v záujme UNHCR v azylových zariadeniach, existujúce mechanismy prevencie a riešenia prípadov rodovo podmieneného násilia a ich efektivitu.
Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Politické práva žien – prehľad medzinárodnej politiky

Moderný koncept ľudských práv je postavený na idei rovnosti všetkých ľudí. Nedostatky pri uplatňovaní sa týkajú jednak implementácie a dodržiavania práv na národnej úrovni, rozporov medzi ich obsahom a praktickou realizáciou, ako aj rodovo podmienených rozdielov v ich uplatňovaní. Naznačené problémy viedli k tomu, že sa občianske a politické práva stali predmetom medzinárodnej úpravy:

Organizácia spojených národov

Za prvý medzinárodný dokument relevantný aj k politickým právam možno označiť Medzinárodnú listinu ľudských práv. Jej súčasťou je Všeobecná deklarácia ľudských právktorá bola prijatá v roku 1948 a Medzinárodné dohody o občianskych a politických právach z roku 1966. Dokumenty etablujú aj politické práva žien.

Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach (u nás nadobudol platnosť uverejnením v Zbierke zákonov ČSSR 10.5.1976 pod číslom 120) konkretizoval všeobecné ľudské práva pre oblasť občianstva a verejnej politiky. V článku 3 sa hovorí: „Štáty, zmluvné strany dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien na používanie všetkých občianskych a politických práv ustanovených v tomto dohovore.“ 

Pre ďalší vývoj postavenia žien sa stal rozhodujúcim špeciálny Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (prechádzala mu Deklarácia o odstránení diskriminácie žien z roku 1967). Dohovor bol na pôde OSN prijatý v roku 1979 a pre bývalú ČSSR začal platiť v roku 1987. V článku I vymedzuje diskrimináciu žien ako: „ … akékoľvek robenie rozdielu, vylúčenie alebo obmedzenie vykonané na základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom je narušiť uznanie, používanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na základe rovnosti mužov a žien, ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej, alebo inej oblasti.“ Dohovor sa taktiež zaoberá postavením žien v politike. Zaručuje ženám právo voliť, byť volené a právo podieľať sa na tvorbe a realizácií vládnej politiky. Tejto oblasti je venovaný článok 7: „zabezpečia na rovnoprávnom základe s mužmi právo zúčastniť sa na tvorbe a uskutočniť štátnej politiky a zastávať verejné úrady a vykonávať všetky verejné funkcie na všetkých úrovniach riadenia štátu“ a článok 8: „zmluvné strany prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ženy na rovnoprávnom základe s mužmi a bez akejkoľvek diskriminácie mali príležitosť zastupovať svoje vlády na medzinárodnej úrovni a zúčastniť sa na práci medzinárodných organizácií.“

V priebehu 90. rokov sa pozornosť medzinárodného spoločenstva posunula smerom k akčným programom. Svetová konferencia o ľudských právach (Viedeň 1993) tzv. Viedenská deklarácia, Medzinárodná konferencia OSN o populácií a rozvoji (Káhira 1994), Akčný program Svetového summitu o sociálnom rozvoji (Kodaň 1995). Z hľadiska rovnosti príležitosti žien a mužov v politike má však najvýznamnejšie postavenie Akčná platforma IV. Svetovej konferencie o ženách (Peking 1995), ktorá vládam krajín odporučila urobiť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie prístupu a plnej účasti žien v mocenských a rozhodovacích štruktúrach. 

Európska politika rovnosti príležitostí (PRP)
Za prelom v európskej politike rodovej rovnosti sa považuje tzv. Amsterdamská zmluva. Nasledoval I. európsky summit Ženy proti moci (1992 v Aténach), konferencia vo Viedni (1994), po ktorej bola prijatá Rezolúcia európskeho parlamentu o vyváženej účasti mužov a žien v rozhodovaní, Madridské európske zhromaždenie v roku 1995, ktoré rozpracovávalo závery Pekinskej akčnej platformy a Madridská konferencia (1998), ktorá sa venovala monitorovaniu a pokroku v implementáciách Akčnej platformy OSN z Pekingu. Za jednu z najproblémovejších oblastí rovnosti žien a mužov bola označená práve otázka účasti žien na moci a rozhodovaní.

Výsledky prieskumu FRA
Celoeurópsky prieskum agentúry FRA bol uskutočnený ako reakcia na požiadavku Európskeho parlamentu získať údaje o násilí páchanom na ženách, ktorú zopakovala Rada EÚ vo svojich záveroch o eradikácii násilia páchaného na ženách.
Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

ĎALŠIE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Dohovor o právach dieťaťa
STIAHNUŤ DOKUMENT

Stratégia na prevenciu a elimináciu násilia na zenách a v rodinách
STIAHNUŤ DOKUMENT

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
STIAHNUŤ DOKUMENT

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
STIAHNUŤ DOKUMENT

Odporúčanie Rady Európy Rec 2002 (5) – Ochrana žien proti násiliu
STIAHNUŤ DOKUMENT

Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniu
STIAHNUŤ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane obetí trestných činov
STIAHNUŤ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o európskom ochrannom príkaze
STIAHNUŤ DOKUMENT

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)
STIAHNUŤ DOKUMENT

General Recommendation No. 19 CEDAW
STIAHNUŤ DOKUMENT

Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) k zlúčenej 5. a 6. periodickej správe Slovenska
STIAHNUŤ DOKUMENT

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: