História

Malá história organizácie 

Aliancia žien vznikla v januári roku 1994. Jej prvým projektom bol sociologický prieskum o situácii žien, prvý svojho druhu nielen na Slovensku ale aj v Čechách. Realizovala ho agentúra FOCUS na vzorke 1 069 respondentov a respondentiek starších ako 15 rokov, ktorá bola reprezentatívna  z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a regiónu. Jeho výsledky boli natoľko zaujímavé, že ich Dr. Zora Bútorová s kolektívom spracovala do publikácie Ona a On na Slovensku, ženský údel očami verejnej mienky. Knihu sme poslali do každej okresnej knižnice (200 knižníc). Neskôr sme ju preložili do angličtiny a pod názvom She and He in Slovakia – Gender Issues in Public Opinion sa stala našim nástrojom komunikácie s okolitým svetom.

Vzniknutá Aliancia žien v rámci tohto projektu zorganizovala v júni 1997 ešte dvojdňovú „ Prvú konferenciu slovenských ženských mimovládnych organizácií a jednotlivých ženských a pro – ženských projektov a aktivít“. Už tu sa prvýkrát hovorilo o ženských ľudských právach. Súčasťou programu bol aj náš prvý preklad Pekinskej akčnej platformy z roku 1995, záver Svetovej konferencie žien 1995 v Číne. Zúčastnilo sa takmer 80 účastníčok a účastníkov, 23 organizácií, desiatka zahraničných hostí. Prezentácie a diskusie končili po oba večery okrúhlym stolom s političkami.

Konferencia, o ktorú mali veľký záujem a média, denná tlač a televízia, končila vyhlásením, ktoré vytyčovalo oblasti problémov pociťované účastníčkami a účastníkmi ako prioritné. Konferencia mala veľký úspech a vzala na seba záväzok realizovať spoločnú požiadavku účastníčok a účastníkov – o rok konferenciu zopakovať. „Druhá. konferencia ženských mimovládnych organizácií a projektov na Slovensku“ sa konala 19. – 21. júna 1998 v Bratislave za účasti parlamentných i komunálnych političiek a skončila predvolebným vyhlásením k mužským politikom.

Aliancia žien vstúpila na scénu 3. sektora ako ľudsko – právna organizácia, samozrejme zameraná najmä na práva žien. Začali sme si všímať medzinárodné dokumenty týkajúce sa ženských ľudských práv: v roku 1998 sme boli ako organizácia Aliancia žien vyzvané, aby sme napísali tieňovú správu (paralelnú k vládnej) CEDAW(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien) pre výbor OSN CEDAW, ktorej plnenie je pre signatárske krajiny záväzné a ktorá je aj našim platným zákonom (Zbierka zákonov 62/1987). Správa vzbudila veľký záujem odbornej aj laickej verejnosti. V roku 2004 sme vypracovali ďalšiu, napriek tomu, že vládna správa za Slovensko nebola v predpísanom termíne OSN predložená. V tomto roku sme aj autorsky prispeli ku kapitole Rodová problematika (Global reportu – Súhrnná správa o stave spoločnosti,  IVO 1998 – 1999 a 2002).

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: