Ostatné dokumenty

  • Analýza situácie žiadateliek o azyl v SR a odporúčanie v problematike násilia na ženách pre SR k čl. 60 a 61 Istanbulského Dohovoru Rady Európy

Analýza realizovaná Alianciou žien Slovenska vznikla na objednávku UNHCR Bratislava r. 2012.  Mapuje výskyt sexuálne a rodovo podmieneného násilia páchaného na osobách  v záujme UNHCR v azylových zariadeniach, existujúce mechanismy prevencie a riešenia prípadov rodovo podmieneného násilia a ich efektivitu.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

  • Minimálne štandardy Rady Európy

Napriek tomu, že sa značne zvýšila uznanie potreby podporných služieb, umožňujúcich ženám uvedomiť si svoje práva na ochranu, súdne konanie, odškodnenie a rehabilitáciu, ako aj napriek narastajúcemu uvedomeniu si potreby istých foriem zabezpečenia, akým sú bezpečné ženské domy, sa dostupnosť a kvalita služieb v rámci jednotlivých štátov i medzi štátmi výrazne líši. Ak majú mať ženy skutočne právo na život bez násilia, musí byť medzi štátmi uzavretá rámcová dohoda o škále a rozsahu služieb, ktoré by im mali byť poskytované. To je základ pre vypracovanie minimálnych štandardov.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

  • Výsledky prieskumu FRA

Celoeurópsky prieskum agentúry FRA bol uskutočnený ako reakcia na požiadavku Európskeho parlamentu získať údaje o násilí páchanom na ženách, ktorú zopakovala Rada EÚ vo svojich záveroch o eradikácii násilia páchaného na ženách.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: