Stanovisko rektorky VŠVU v prípade podozrenia z neetického správania na škole

Stanovisko rektorky VŠVU v Bratislave k výsledkom šetrenia podnetu na prof. Ivana Csudaia, akad. mal. na Katedre maliarstva VŠVU

Dňa 26. 4. 2022 som požiadala listom Etickú radu VŠVU o otvorenie konania v prípade podozrenia z neetického správania sa prof. Ivana Csudaia, akad. mal., ktoré bolo viackrát medializované v dennej tlači a na sociálnych sieťach. Ustanovila som Etickú radu a zostavu expertov a expertiek – pozorovateľov a pozorovateliek z interného a externého prostredia školy, aby posúdili konanie pedagóga. Etická rada získala svedectvá obetí, vypočula 15 svedkov a svedkýň z radov absolventov a absolventiek, súčasných i bývalých kolegov a kolegýň, ktorí a ktoré podali svedectvo o správaní sa pedagóga voči študentom a študentkám v rokoch 2008 – 2012.

Po oboznámení sa s obsahom všetkých svedectiev a so spísanými závermi Etickej rady VŠVU konštatujem nasledovné. Prof. Ivan Csudai, akad. mal. – vedúci 4. ateliéru na Katedre maliarstva porušoval zásadu rovnakého zaobchádzania tak, ako ju definuje antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z., dopúšťal sa psychického násilia a navodzovania fyzického násilia, ponižovania, zosmiešňovania a šikany voči študentom a študentkám, nerešpektoval slobodu slova a kritického myslenia, vytváral zastrašujúce prostredie na Katedre maliarstva.

Uznávam podnet obetí ako oprávnený. Ako rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa ospravedlňujem v mene svojom a v mene celej školy menovite Mgr. art. Ivane Šátekovej, Mgr. art. Kataríne Sido a Mag. art. Év van Hettmer, ako aj ich rodinám a blízkym. Ospravedlňujem sa aj ich spolužiakom a spolužiačkam z Katedry maliarstva, ktorí a ktoré zažívali incidenty pedagóga voči šikanovaným študentkám, študentom a tým aj napätú klímu na katedre.

Uvedomujem si súčasne, že uznanie a ospravedlnenie nie sú dostačujúce, pretože životy mladých ľudí ostanú navždy poznačené. Otvorenie a preverenie podnetu chápem ako začiatok procesu inštitucionálnej politiky prevencie neetického konania na akademickej pôde VŠVU. Zviditeľnil zásadný nedostatok nástrojov, ktoré by dovoľovali škole takéto závažné konanie postihovať. Nakoľko išlo v prípade prof. Ivana Csudaia, akad. mal. o konanie v rokoch 2008 – 2012, z pohľadu antidiskriminačného zákona je už podnet premlčaný.

Vďaka verejným sťažnostiam obetí sme ako škola začali podnikať kroky smerujúce k vytvoreniu bezpečného a spravodlivého priestoru, k zavádzaniu nástrojov na vyvodzovanie dôsledkov za neetické a diskriminačné správanie, napríklad aj rozviazaním pracovnej zmluvy. Bol prijatý Etický kódex, ustanovená Etická rada, školský ombudsman, na webovej stránke školy a v informačných študijných materiáloch bol zverejnený postup ako a komu podať podnet. Začala sa spolupráca s expertmi a expertkami v oblasti antidiskriminačného práva, psychológie, rodovej rovnosti a problematiky sexuálneho obťažovania. Momentálne sa dokončuje Pracovný poriadok školy, ktorý sa bude v prípade závažných porušení pracovnej disciplíny zamestnancov a zamestnankýň vzťahovať aj k Etickému kódexu. Dôležité budú študentské ankety zamerané na “prieskum školskej klímy”, ale aj školenia pre pedagógov, pedagogičky, študentov a študentky, ktoré by mali smerovať k budovaniu kolegiálneho a bezpečného prostredia a posilnenia úcty a zodpovednosti na akademickej pôde VŠVU.

Vnímam, že pre formovanie školy ako etického a spravodlivého priestoru je nevyhnutné, aby študenti a študentky, zamestnanci i zamestnankyne mali dôveru voči škole a inštitúcii Etickej rady VŠVU, aby boli vytvorené adekvátne podmienky, v ktorých by mohli pomenovať bez strachu a obáv porušenia Etického kódexu. Ide o proces na niekoľko najbližších rokov, nebude jednoduchý a ani bezbolestný. Verím, že spoločne vytvoríme na akademickej pôde jasné pravidlá s vymedzenými hranicami, na ktorej sa môže rozvíjať sloboda, kreativita, kritické myslenie a osobnosť každého jedného študenta a študentky školy.

V Bratislave, dňa 24. 2. 2023
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: