Projekt: Zastaviť cyklus násilia

Spoločne za zelenú,
konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku,
navštívte stránku Norwaygrants.sk

Názov projektu: Zastaviť cyklus násilia

Číslo projektu: DGV03019

Partnerské organizácie projektu:
Kiwi – stredisko podpory vývinu a agentúra Slovák&Friends
Spolupracujúca nórska organizácia:
Alternatíva násiliu (Alternativ til Vold)

Projekt Zastaviť cyklus násilia získal grant z Nórska v sume 499980 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 75000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zlepšiť služby, ako aj poznanie a pochopenie vplyvu domáceho násilia na deti a tým aj celý medzigeneračný prenos rodovo podmieneného a domáceho násilia, ako aj rozšírenie a skvalitnenie poradenských a terapeutických služieb poskytovaných ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Viac o spoločenskej potrebe projekte
Moderné ľudskoprávne prístupy považujú deti žijúce v násilných pároch za obete, aj keď deti nie sú priamo fyzicky týrané. Vysvetľujúca správa k Dohovoru Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu hovorí: „Vystavenie fyzickému, sexuálnemu alebo psychickému násiliu a zneužívaniu medzi rodičmi alebo inými členmi rodiny má vážny dopad na deti. Plodí strach, spôsobuje traumu a nepriaznivo ovplyvňuje ich vývoj. Pojem „detskí svedkovia“ sa nevzťahuje len na deti, ktoré sú prítomné počas násilia a sú jeho priamymi svedkami, ale aj na tie, ktoré sú vystavené kriku a iným zvukom násilia, keď sa skrývajú blízko, alebo ktoré sú vystavené dlhodobým následkom takéhoto násilia. Dynamika rodičov a rodiny výrazne ovplyvňuje vývoj a životy mladých ľudí. Deti a dospievajúci hľadajú u svojich rodičov, rodiny a iných dospelých vzorov – vedome alebo nevedome – rady, ako sa správať. Obracajú sa na druhých, hľadajúc vhodné správanie, nastavené sociálnymi normami, ktorým všetci podliehame. Deti absorbujú to, čo sa učia a čo pozorujú, sledujúc svoje vzory, ako návod na sociálne správanie. Keď sa mladí ľudia stanú svedkami a zažijú násilie doma – miesto, ktoré by im malo poskytnúť starostlivosť, bezpečnosť a pocit spolupatričnosti – môžu sa naučiť, že domov je miestom strachu, bolesti a nestability, a môžu toto agresívne, násilné správanie zopakovať aj v iných aspektoch ich života: napríklad v škole vo forme šikanovania alebo neskôr v živote počas „randenia“, či násilie medzi partnermi.

Mladí ľudia vystavení násiliu počas svojich formačných rokov – od detstva až po mladú dospelosť – sa naučia silnú lekciu, že násilie môže byť účinným nástrojom kontroly vo vzťahoch. (Správa CARE: Medzigeneračný prenos GBV). Tieto skutočnosti odrážajú „cyklus násilia“ alebo „medzigeneračný prenos násilia“, v ktorom deti napodobňujú a opakujú správanie svojich rodičov, čím prispievajú k prenosu násilia z jednej generácie na druhú. Zásahy, ktoré prerušia tento cyklus, sú rozhodujúce ako prevencia ďalšieho násilného správania. Okrem dopadu domáceho násilia na deti ako také, sú deti v násilnom vzťahu veľmi často využívané násilným partnerom na kontrolu a vydieranie ženy s cieľom zabrániť nahláseniu násilia. Boj o opatrovníctvo detí často nie je nič iné, ako iná forma násilného správania a kontroly moci zo strany násilníka. Žiaľ, relatívne nízka informovanosť o tomto probléme na slovenských súdoch vedie k veľmi bežnej situácii, keď v prípade rozvodu násilného manželstva sú uprednostňované rodičovské práva otca pred ochranou bezpečia a integrity ženy a ich detí. Zneužívajúce správanie – kontrola, ktoré začalo v manželstve, teda pokračuje aj po rozvode a vedie k stigmatizácii a pretrvávajúcemu stresu pre ženy a deti. Náš projekt bude riešiť tieto problémy prostredníctvom stromových pilierov: prevencia, vzdelávanie a intervencia.

Prevencia
Vplyv domáceho násilia na deti ukáže cielená kampaň. Kampaň navrhne partner projektu Slovak a jeho priatelia, ktorý je inovatívnou PR agentúrou na Slovensku, ktorá sa zameriava najmä na spoločensky zodpovednú reklamu. Cieľom kampane bude nabúrať stereotyp o dobrom otcovi („je dobrým otcom, veď neubližuje deťom“). Primárnou cieľovou skupinou budú osoby s rozhodovacou právomocou, ako sudcovia, právnici, sociálni pracovníci a tvorcovia politík. Chceme dosiahnuť, aby pochopili, ako násilný partner zneužíva boj o opatrovníctvo na ďalšiu kontrolu a zneužívanie matky. Hlavným cieľom kampane je zabezpečiť, aby súdne orgány nevydávali príkazy na styk alebo opatrovnícke právo bez toho, aby sa zohľadnili prípady násilia medzi partnermi. Ide o súdne príkazy upravujúce styk medzi deťmi a ich rodičmi a inými osobami v príbuzenskom vzťahu s deťmi. Okrem iných faktorov sa pri rozhodovaní o opatrovníctve a rozsahu práv na styk s deťmi musia brať do úvahy aj incidenty násilia voči nenásilnému opatrovateľovi, ako aj voči samotnému dieťaťu (Vysvetľujúca správa k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu).

Vzdelávanie
Prevencia medzigeneračného prenosu GBV sa zameria na rozkrývanie rodových noriem a stereotypov, poskytovanie vedomostí a zručností mladým ľuďom, aby rozpoznali zdravé vzťahy a ako sa vysporiadať s tými nezdravými, poskytne povedomie o komunitných službách a zdôrazní nenásilné riešenie konfliktov a komunikačné zručnosti. Partner projektu KIWI podporujte pozitívne rodičovstvo a zručnosti v oblasti starostlivosti o deti s cieľom prelomiť kruh násilia. Programy pre rodičov budú zahŕňať zručnosti pre dobré rodičovstvo a vedenie detí: identifikácia a zaznamenávanie problematického správania doma; pozitívne posilnenie; uplatňovanie nenásilných disciplinárnych metód; dohľad a monitorovanie správania detí; a používanie stratégií vyjednávania a riešenia problémov.

Intervencia
Projekt zabezpečí vyššiu kvalitu poradenských služieb pre ženy a ich deti, ktoré už AŽS poskytuje. V rámci projektu bude implementovaná nórska prax v práci s deťmi v násilnom vzťahu s prihliadnutím na slovenské podmienky. Ďalší partner projektu, KIWI, rozšíri svoju prácu s deťmi a zastreší terapiu a psychologickú liečbu detí, ktoré sú doma svedkami partnerského násilia, s cieľom znížiť negatívny vplyv vystavenia násiliu a znížiť pravdepodobnosť, že vystavené deti budú počas svojho života páchať násilie. Po skončení projektu bude KIWI môcť poskytovať poradenské služby ženám a ich deťom, ktoré zažívajú domáce násilie. AŽS bude poskytovať dohľad nad zamestnancami/zamestnankyňami KIWI, aby sa zachovala úroveň noriem CoE.

V Štúrove, kraji, kde zatiaľ nie sú dostupné žiadne služby, vznikne nové centrum služieb pre rodovo podmienené násilie. Partner projektu KIWI, ktorý je zavedeným poradenským centrom pre znevýhodnené deti, rozšíri svoje služby, aby mohol poskytovať poradenstvo ženám, ktoré zažívajú domáce násilie. V prvom rade budú zamestnanci pracujúci v KIWI vzdelaní, aby boli schopní pracovať so ženami, ktoré prežili násilie, a poskytovať ďalšie školenia a terapie pre deti. Vzdelávanie bude ďalej zamerané na zlepšenie informovanosti a vedomostí o rodovo podmienenom a domácom násilí s osobitným zreteľom na deti, ktoré sú svedkami násilia páchaného na matke.

Nahliadnite do projektovej zmluvy

Pozrite si záznam z Otváracej konferencie projektu

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:
» Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
» Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
» Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
» Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
» Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: